همخانه شدن، تعهد و صمیمیت

امروزه زوجهای زیادی بصورت ازدواج سفید (بدون امضا کردن سند عقد رسمی) با هم زندگی میکنند.

یک سوال خوب ممکن است به ذهن شما برسد و آن اینکه “مشکل این نوع از ازدواج چیست؟” بدون اینه بخواهیم درباره اخلاقیات و مذهب سخن بگوییم، درباره صمیمیت در زوجین سخن خواهیم گفت و دربارهء اینکه چرا زوجهای مزدوج، صمیمیت بیشتری را از زوجهایی که علاقه ای به تعهد ندارند، حرف خواهیم زد.

قبل از همه چیز؛ دلیل اصلی اینکه دونفر بدون ثبت ازدواجشان با هم زندگی میکنند، این است که یکی از زوجین یا هر دو نمیخواهند تعهد خود را به یک سطح بالاتر ارتقا دهند. هم خانه شدن آنها با هم ، این اجازه را بهشان می دهد که یکدیگر را قبل از هرگونه تعهد ، مورد بررسی و بقول معروف در زیر ذره‌بین قرار دهند. و همه چیز بر می گردد به اینکه طرف مقابل چقدر می تواند آنها را خوشحال کند یا نیازهایشان را برآورده سازد.

دریافت مقاله
For more information, please call us at
http://boum.ir/